Enquête Bewonerscommissies

De HAR E. wil graag van de huurders van sociale huurwoningen weten wat er zoal leeft. Daarom hadden wij voor najaar 2020 zowel een jaarvergadering als een vergadering met de diverse bewonerscommissies in Enkhuizen op de planning staan. Vanwege de Corona pandemie heeft dat geen doorgang kunnen vinden.

Om toch in contact te komen met huurders hebben wij eind 2020 een enquête gestuurd naar de 12 bewonerscommissies, die Enkhuizen telt. Zes van hen hebben de enquête ingevuld naar ons teruggestuurd. Hieronder een samenvatting van de resultaten.

We hebben 6 open vragen gesteld;

  1. Hoe is uw contact met Welwonen?

Het contact wordt als redelijk tot goed ervaren.

  1. We hebben van Welwonen begrepen dat u 1 keer per jaar met elkaar om de tafel zit. Is dit wat u betreft voldoende?

De helft van de commissies vindt dit voldoende. De andere helft vindt het onvoldoende. Een commissie geeft aan dat er geen jaarlijks overleg plaatsvindt en zijzelf het initiatief moet nemen.

  1. Hebt u het gevoel dat er naar u geluisterd wordt?

Ook dit levert een wisselend beeld op waarbij de helft dit wel vindt en de andere helft dat juist niet vindt.

  1. Wat gaat er goed?

Hier hebben niet alle commissies op geantwoord. Een aantal dingen, die worden genoemd zijn: “sociale aspecten”, “weten wie de contactpersoon binnen Welwonen is”, “het meeste gaat goed”, “er gaat niet zoveel goed”.

  1. Wat gaat er niet goed?

“Klimaatbeheersing”, “we hebben soms het gevoel dat Welwonen verwacht dat wij de problemen in de buurt oplossen in plaats dat Welwonen dit doet”, “weinig”, “de beloftes die Welwonen doet”.

  1. Wat kan hieraan worden gedaan?

“Beloftes nakomen”, “betere communicatie”

  1. Heeft u behoefte aan een gesprek met de HAR E.?

Twee commissies geven aan wel een gesprek te willen. Aan hen hebben wij laten weten een gesprek te zullen plannen zodra de Corona maatregelen dit mogelijk maken.

Elk jaar overlegt de HAR E. met Welwonen en de gemeente over de zogenaamde prestatieafspraken. Er komen dan een aantal onderwerpen aan de orde die voor de huurders van belang zijn. Deze onderwerpen hebben we in de enquête op een rijtje gezet en de commissies gevraagd de onderwerpen te rangschikken naar welke zij het meest belangrijk vinden.

De onderwerpen zijn:

 – Beschikbaarheid (beschikbaarheid van voldoende woningen, die aansluiten bij wensen van huurders)

– Betaalbaarheid (Redelijke huurprijs)

– Duurzaamheid (Verduurzaming van woningen)

– Maatschappelijke opgave en leefbaarheid (huisvesten van bepaalde doelgroepen en de impact op andere huurders, maar ook zaken als overlast)

Beschikbaarheid en betaalbaarheid worden het meest belangrijk gevonden. Duurzaamheid en de maatschappelijke opgave en leefbaarheid wat minder.