De huurdersorganisatie voor huurders in enkhuizen

van en voor u als (sociale) huurder

Wie wij zijn

Huurders Advies Raad Enkhuizen voor (sociale) huurders.

 

Stichting Huurders Advies Raad Enkhuizen (afgekort: HAR E.) is de huurdersorganisatie voor huurders in Enkhuizen. Een organisatie die gebaseerd is op de rechten zoals deze in de Wet op het Overleg Huurders Verhuurders (WOHV) en de Woningwet zijn vastgelegd. Zij vertegenwoordigt de (sociale) huurders uit de gemeente Enkhuizen en brengt het huurdersperspectief in. Jaarlijks nemen wij als volwaardige partner deel aan de prestatieafspraken tussen de gemeente Enkhuizen, verhuurders en de HAR E.
HAR E. is een adviesorgaan gericht op het verbeteren en aanvullen van beleid. Wij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over het verhuurdersbeleid. Duurzaamheid, leefbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn onze speerpunten. Sinds de formele oprichting investeren wij in de opbouw van een solide huurdersvertegenwoordiging.

Bestuursleden gezocht!

 

 

Heb jij interesse om onze stichting te versterken? Wij zijn op zoek naar bestuursleden.

 

Huurders Advies Raad Enkhuizen (HAR E.)  zoekt enthousiaste vrijwilligers

De HAR E. is in 2015 ingesteld op basis van de nieuwe Woningwet. De HAR E. is een onafhankelijke en

volwaardige partij in het overleg met woningcorporatie(s), met name Welwonen, en de gemeente

Enkhuizen. Een derde van de leden van de Raad van Commissarissen van de woningcorporatie wordt

voorgedragen door de HAR E.

 

Onderwerpen waarover de HAR E. met de gemeente Enkhuizen en woningcorporatie(s), met name

Welwonen, spreekt zijn onder andere:

  • het op peil houden van de huurwoningvoorraad;
  • het betaalbaar houden van de huurwoningen;
  • de behoefte aan huurwoningen. Bijvoorbeeld levensloopbestendige woningen of een hofje;
  • duurzaamheid;

De HAR E. maakt afspraken met de gemeente Enkhuizen en woningcorporatie(s) m.n. Welwonen. Deze

worden vastgelegd in officiële prestatieafspraken. Daarna houdt de HAR E. in de gaten of de afspraken

worden nagekomen. Verder adviseert de HAR E. ook in de beleidskoers van Welwonen.

 

Helpt ú ons met het behartigen van het gezamenlijke belang van de huurders? We zoeken

iemand die:

  • huurder is van een sociale huurwoning van een woningcorporatie in Enkhuizen;
  • oog heeft voor het collectieve huurdersbelang;
  • ons maandelijks HAR E. kan overleg kan bijwonen;
  • vier tot zes keer per jaar kan vergaderen met
    de woningcorporatie(s) m.n. Welwonen en de gemeente Enkhuizen.

Is een functie in de HAR E. iets voor u?


Stuur ons een e-mail, het liefst met uw motivering. U mag ook bellen. Een vrijwilligersvergoeding is van toepassing.

Meld je aan via contact@harenkhuizen.nl

 

 

in het kort

Stichting Huurders Advies Raad Enkhuizen

Sinds 20 december 2019 voeren wij de naam van HAR E.

De HAR E. komt voort uit de Huurdersadviesraad welke begin 2016 is gestart uit interesse van een drietal huurders om aandacht te geven aan het perspectief van huurders.

Waarom HAR Enkhuizen?

Onze doelstelling en taken

HAR E. heeft als belangrijkste doel het zijn van een huurdersorganisatie in de zin van de Overlegwet. Dat betekent dat de HAR E. een kritische gesprekspartner is op beleidsniveau, het huurdersperspectief inbrengt en zo (sociale)huurders van de gemeente Enkhuizen vertegenwoordigt. De HAR E. probeert haar doel onder meer te bereiken door op organisatieniveau als centraal aanspreekpunt te fungeren voor huurders en verhuurder. Ze houdt de huurders van Enkhuizen op de hoogte van haar activiteiten en betrekt huurders bij de standpuntbepaling van de stichting. De HAR E. komt niet op voor individuele huurders, maar is wel graag op de hoogte van wat er onder huurders leeft

Neem contact met ons op

Adres

Begoniastraat 8

1602 XJ Enkhuizen

E-mail

contact@harenkhuizen.nl

Contact