De huurdersorganisatie voor huurders in enkhuizen

van en voor u als (sociale) huurder

Wie wij zijn

Huurders Advies Raad Enkhuizen voor (sociale) huurders.

 

Stichting Huurders Advies Raad Enkhuizen (afgekort: HAR E.) is de huurdersorganisatie voor huurders in Enkhuizen. Een organisatie die gebaseerd is op de rechten zoals deze in de Wet op het Overleg Huurders Verhuurders (WOHV) en de Woningwet zijn vastgelegd. Zij vertegenwoordigt de (sociale) huurders uit de gemeente Enkhuizen en brengt het huurdersperspectief in. Jaarlijks nemen wij als volwaardige partner deel aan de prestatieafspraken tussen de gemeente Enkhuizen, verhuurders en de HAR E.
HAR E. is een adviesorgaan gericht op het verbeteren en aanvullen van beleid. Wij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over het verhuurdersbeleid. Duurzaamheid, leefbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn onze speerpunten. Sinds de formele oprichting investeren wij in de opbouw van een solide huurdersvertegenwoordiging.

Getekende Prestatieafspraken 2023

 

Sinds de invoering van de Woningwet zijn huurdersorganisaties, gemeenten en woningcorporaties gelijkwaardige partijen bij het maken van prestatieafspraken over het lokale woonbeleid. De Checklist Werkafspraken tussen gemeente, huurdersorganisatie(s) en woningcorporatie(s) is een hulpmiddel bij de totstandkoming van die afspraken. De checklist is een gezamenlijke productie van de Woonbond, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Aedes.

Gemeente, corporatie en de huurdersorganisatie zijn gelijkwaardige partijen in het overleg, maar ze zijn niet gelijk. De bedoeling moet zijn er samen uit te komen, maar de belangen zijn soms verschillend. Ook heeft iedere partij zijn eigen cultuur en werkwijze. Het maken van goede werkafspraken is dan extra belangrijk.

 

Checklist maken prestatieafspraken | woonbond.nl

in het kort

Stichting Huurders Advies Raad Enkhuizen

Sinds 20 december 2019 voeren wij de naam van HAR E.

De HAR E. komt voort uit de Huurdersadviesraad welke begin 2016 is gestart uit interesse van een drietal huurders om aandacht te geven aan het perspectief van huurders.

Waarom HAR Enkhuizen?

Onze doelstelling en taken

HAR E. heeft als belangrijkste doel het zijn van een huurdersorganisatie in de zin van de Overlegwet. Dat betekent dat de HAR E. een kritische gesprekspartner is op beleidsniveau, het huurdersperspectief inbrengt en zo (sociale)huurders van de gemeente Enkhuizen vertegenwoordigt. De HAR E. probeert haar doel onder meer te bereiken door op organisatieniveau als centraal aanspreekpunt te fungeren voor huurders en verhuurder. Ze houdt de huurders van Enkhuizen op de hoogte van haar activiteiten en betrekt huurders bij de standpuntbepaling van de stichting. De HAR E. komt niet op voor individuele huurders, maar is wel graag op de hoogte van wat er onder huurders leeft

Neem contact met ons op

Adres

Begoniastraat 8

1602 XJ Enkhuizen

E-mail

contact@harenkhuizen.nl

Contact